Lederutvikling

Skap resultater gjennom samhandling i team.

Utøvelse av ledelse er utfordrende og krever en sterk relasjonsorientering. Ledelse handler om å skape resultater i samhandling / team med andre. God ledelse er grunnlaget for et godt organisasjonsklima, og krever kontinuerlige tiltak innen lederutvikling.

Basert på allment og globalt anerkjente kompetanser som underbygger god ledelse, bistår vi ledere med bevisstgjøring på egen lederadferd, påvirkning på omgivelsene og eget forbedringsarbeid.

Den strategiske og operative hverdag til den enkelte vil være basis for et utviklingsarbeid. Den enkelte sin egen arbeidssituasjon vil måtte være sentralt med fokus på bedriftens forretningsmessige utfordringer og organisatoriske forbedringsbehov. Et viktig kriterium for å skape rom for utvikling er individuell tilpasning til den enkelte.

Fremfor ledertrening basert på et felles program, fokuserer vi på den enkelte leders selvinnsikt og individuelle utviklingsbehov. Selvinnsikt er basis for å kjenne sin påvirkning på sine medarbeidere og kollegaer.

Lederutvikling gir best effekt om denne rettes individuelt med basis i den enkeltes styrker og svakheter og bevisstgjøring i forhold til dette. Med en bevisstgjøring på egen person og tilgang på en erfaren diskusjonspartner og mentor, vil det skapes grunnlag for en positiv utvikling og forbedrede lederegenskaper.

Med omfattende erfaring, samt forretningsmessig og organisatorisk forståelse, er NorthWest godt posisjonert til å kunne være en positiv bidragsyter for den enkelte leder eller medarbeider.

NorthWest tilbyr individuell bistand der en med ulike virkemidler vil kunne bidra til en positiv utvikling for lederen.