Strategi og implementering

Det er ikke nødvendigvis en ny strategi som er behovet, men implementering av de strategiene som allerede er etablert. De største utfordringene kommer gjerne når vedtatte strategier skal settes ut i livet. Strategi har ingen verdi med mindre den blir implementert i organisasjonen på en hensiktsmessig måte.

Strategi har ingen verdi med mindre en får denne implementert i organisasjonen. En utviklet strategi er naturlig nok en forutsetning, – fortsettelsen handler om å få til en implementering på en hensiktsmessig måte. Manglende leveransekraft i forhold til etablerte strategier handler sjelden om at strategiene er feil, men heller at etablerte strategier ikke er implementert i organisasjonen på en slik måte at de blir realisert.

«The hardest part about business strategy is the execution»

Det er menneska i organisasjonen som skal levere i henhold til de besluttede strategier og er således den viktigste innsatsfaktor for å nå målene i forretningsstrategien. Både ledere og ansatte må ha eierskap til strategiene, kjenne målene og være i posisjon til å bidra til å nå de målene som er satt.

Å evne å ta en vedtatt strategi ut i organisasjonen og skape engasjement og forpliktelse til å levere i henhold til strategien er essensielt for å kunne nå de strategiske målsettinger.

Resultatledelse (Performance Management)

God resultatledelse innebærer å sette mål, planlegge gjennomføring, følge opp og iverksette korrigerende tiltak. Vi sørger for å få organisert prosessene på en slik måte at de blir relevant i det daglige arbeidet for ledere og medarbeidere i organisasjonen.

Les mer