Resultatledelse (Performance Management)

God resultatledelse innebærer å sette mål, planlegge gjennomføring, følge opp og iverksette korrigerende tiltak. Vi sørger for å få organisert prosessene på en slik måte at de blir relevant i det daglige arbeidet for ledere og medarbeidere i organisasjonen.

Vår tilnærming for å sikre en effektiv implementering og levendegjøring av vedtatte strategier er å omforme de mer langsiktige strategiene til årlige forretningsplaner. Fra de årlige forretningsplaner utledes resultatmål for den enkelte leder og medarbeider. Dette skaper en knytning mellom etablert forretningsplan og den enkelte sitt bidrag til denne. En slik knytning vil skape engasjement, fokus og forpliktelse. Resultatledelse er å etablere system og prosess for å definere resultatmål der fremdrift og måloppnåelse blir gjenstand for dialog og vurdering. Målsettingen er å skape fokus på de etablerte delmålene og forenkle kommunikasjon og forståelse rundt prioriteringer og veien fremover. I sum vil etablering av resultatledelse forbedre bedriftens beslutnings- og gjennomføringsevne.

NorthWest bistår virksomheter med å transformere strategi over til individuelle resultatkontrakter og etablerer de nødvendige systemer for effektiv resultatledelse.